Arbetsgrupper

Introduktion

Nio tematiska arbetsgrupper har tillsatts för att förbereda arbetet i konferensens plenarförsamling.

Deras sammansättning speglar proportionerna mellan plenarförsamlingens olika beståndsdelar. Arbetsgrupperna bidrar med underlag till plenarförsamlingens debatter och förslag. Det gör de utifrån rekommendationerna från de nationella och europeiska medborgarpanelerna och bidragen på den flerspråkiga digitala plattformen och i linje med konferensens gemensamma förklaring och arbetsordning.

Arbetsgrupperna debatterar de olika bidragen och rekommendationerna och baserar sitt arbete på enhällighet mellan sina olika beståndsdelar. Ordföranden i varje arbetsgrupp och talespersonen för de europeiska medborgarpanelerna i gruppen lägger tillsammans fram resultatet för plenarförsamlingen. Plenarförsamlingen debatterar och röstar sedan om vilka förslag som ska ingå i slutrekommendationerna till styrelsen.

Ett kortfattat referat från arbetsgrupperna utarbetas av konferensens gemensamma sekretariat under ledning av ordföranden och i samråd med medlemmarna i varje arbetsgrupp.

Mer information om konferensens arbetsgrupper finns här: Arbetsgrupper - Mandat