Om

108 ledamöter från alla sju politiska grupper och de grupplösa företräder Europaparlamentet i konferensens plenarförsamling.

Vad handlar konferensen om?

Konferensen om Europas framtid är en unik övning i samtalsdemokrati, öppen för alla. Något liknande har aldrig anordnats tidigare. Den ger alla EU-medborgare möjlighet att dela med sig av sina förväntningar och idéer om Europa och komma med förslag om hur EU:s framtida politik ska se ut.
Parlamentet, rådet och kommissionen fattade tillsammans beslut om konferensen och skrev under en gemensam förklaring den 10 mars 2021 i Bryssel. Parlamentets talman och ordförandena för rådet och kommissionen delar på ordförandeskapet för konferensen, och de tre EU-institutionerna har åtagit sig att lyssna på vad européerna har att säga. Inom sina institutioners respektive befogenhetsområden ska de sedan omedelbart följa upp de rekommendationer som konferensen kommer fram till efter att den avslutas våren 2022.
Det gemensamma ordförandeskapet har tillsatt en styrelse som ska övervaka konferensens arbete. I styrelsen är de tre institutionerna företrädda på lika villkor och delar på ordförandeskapet. EU-ländernas parlamentariska organ för EU-frågor (Cosac) deltar som observatörer vid alla styrelsemöten. Företrädare för Europeiska regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och arbetsmarknadens parter har också observatörsstatus.

Hur fungerar konferensen?

Konferensen lanserades officiellt den 9 maj 2021 under en ceremoni på Europaparlamentet i Strasbourg, efter att styrelsen hade godkänt konferensens arbetsordning. Redan den 19 april öppnades portarna för den flerspråkiga digitala plattformen.
Där ska medborgarna skicka in sina förslag, utbyta idéer och samtala på EU:s 24 officiella språk. Alla inlägg samlas in, analyseras och kontrolleras löpande under konferensens gång. På plattformen finns även de evenemang inom olika ämnesområden som anordnas av enskilda och organisationer och av nationella, regionala och lokala myndigheter över hela Europa. De viktigaste idéerna och rekommendationerna från plattformen kommer sedan att påverka de två andra delarna av konferensen - medborgarpanelerna och plenarförsamlingen.
De fyra europeiska medborgarpanelerna kommer vardera att bestå av 200 slumpvis utvalda medborgare som ska diskutera olika frågor och framföra sina förslag. Panelerna ska återspegla EU:s befolkning vad gäller geografisk hemvist, kön, ålder och socioekonomisk bakgrund.

Konferensens plenarförsamling

I konferensens plenarförsamling ska rekommendationerna från de nationella och europeiska medborgarpanelerna tas upp, men även inläggen från den flerspråkiga digitala plattformen, grupperade efter ämnen. Efter att rekommendationerna har presenterats och diskuterats med medborgarna lägger plenarförsamlingen fram sina förslag till slutsatser från konferensen för styrelsen. Styrelsen kommer sedan att sammanställa en rapport, i nära samarbete med plenarförsamlingen och med dess fullständiga insyn.
Konferensens plenarförsamling består av 108 företrädare för Europaparlamentet, 54 för rådet, 3 för kommissionen, 108 för alla nationella parlament, på lika villkor, samt 108 medborgare. 18 företrädare för Regionkommittén och 18 för Ekonomiska och sociala kommittén, 6 folkvalda företrädare från regionala myndigheter och 6 folkvalda företrädare från lokala myndigheter, 12 företrädare för arbetsmarknadens parter och 8 för civilsamhället kommer också att delta.
Konferensens plenarsammanträden kommer att ledas av de tre styrelseordförandena och direktströmmas från Europaparlamentets lokaler i Strasbourg på alla officiella EU-språk.

Europaparlamentets delegation

Europaparlamentets delegation till konferensens plenarförsamling består av 108 ledamöter från alla sju politiska grupper och de grupplösa. I delegationen ingår också sex av parlamentets sju företrädare och observatörer i konferensens styrelse, och den leds av belgiske Guy Verhofstadt från gruppen Renew Europe. Delegationen håller sina möten före plenarmötena för att förbereda parlamentets inlägg, med början i samband med det första plenarmötet den 18-19 juni 2021.

Upptäck konferensen om Europas framtid

Gör din röst hörd