O nás

Európsky parlament zastupuje v plenárnom zasadnutí konferencie delegácia 108 poslancov EP zo všetkých 7 politických skupín a spomedzi nezaradených poslancov.

Čo je cieľom konferencie?

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje doposiaľ nevídanú formu poradnej demokracie otvorenú pre všetkých. Umožňuje občanom Európy podeliť sa o svoje očakávania a názory na Európu a predostrieť návrhy, ktoré môžu pomôcť nasmerovať budúce politiky EÚ. Na organizácii konferencie sa dohodli Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré bolo podpísané 10. marca 2021 v Bruseli. Všetky tri inštitúcie, ktorých predsedovia tvoria spoločné predsedníctvo, sa zaviazali vypočuť si občanov Európy a v nadväznosti na ich odporúčania podniknúť v rámci svojich právomocí náležité kroky. Predpokladá sa, že závery konferencie budú k dispozícii na jar 2022. Na činnosť konferencie dohliada v mene spoločného predsedníctva výkonná rada. Všetky tri inštitúcie majú vo výkonnej rade rovnaké zastúpenie a predsedajú jej. Na všetkých zasadnutiach rady sa ako pozorovatelia zúčastňujú zástupcovia Konferencie výborov pre európske záležitosti (COSAC) z národných parlamentov EÚ. Ako pozorovatelia sú prizvaní aj zástupcovia Európskeho výboru regiónov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a sociálnych partnerov.

Ako konferencia funguje

Konferencia sa oficiálne začala 9. mája 2021 slávnostným otvorením v Európskom parlamente v Štrasburgu po tom, ako výkonná rada schválila jej rokovací poriadok. Nasledovalo spustenie mnohojazyčnej digitálnej platformy konferencie 19. apríla. Platforma je miestom, kde môžu občania odosielať svoje návrhy online, vymieňať si názory a navzájom komunikovať v 24 úradných jazykoch EÚ. Ich podnety sa budú zbierať, analyzovať a priebežne monitorovať počas celého trvania konferencie. Platforma ponúka aj prehľad podujatí, ktoré organizujú občania, organizácie a celoštátne, regionálne či miestne orgány po celej Európe. Kľúčové podnety a odporúčania odoslané prostredníctvom platformy sa použijú v rámci ďalších dvoch zložiek konferencie: európskych panelových diskusií občanov a plenárnych zasadnutí. Na každej zo štyroch európskych panelových diskusií sa bude môcť zúčastniť 200 náhodne vybraných občanov, ktorí budú mať možnosť diskutovať o rôznych témach a predkladať svoje návrhy. Občania EÚ v nich budú reprezentatívne zastúpení z hľadiska geografického pôvodu, pohlavia, veku a sociálno-ekonomického zázem

Plenárne zasadnutie konferencie

V rámci plenárneho zasadnutia konferencie sa bude diskutovať o odporúčaniach z národných a európskych panelových diskusií občanov, ako aj o príspevkoch zozbieraných prostredníctvom mnohojazyčnej digitálnej platformy. Všetky tieto podnety budú zoskupené podľa tém. Po prezentácii a prediskutovaní odporúčaní občanmi predloží plenárne zasadnutie svoje návrhy záverov konferencie výkonnej rade. Rada následne v spolupráci s plenárnym zasadnutím a pri zabezpečení maximálnej transparentnosti vypracuje správu.
Plenárne zasadnutie konferencie sa skladá zo 108 zástupcov Európskeho parlamentu, 54 zástupcov Rady, 3 zástupcov Európskej komisie, 108 zástupcov zastúpených rovnomerne zo všetkých národných parlamentov a 108 občanov. Zúčastní sa na ňom tiež 18 zástupcov Výboru regiónov a 18 zástupcov Hospodárskeho a sociálneho výboru, 6 volených zástupcov regionálnych orgánov a 6 volených zástupcov miestnych orgánov, 12 zástupcov sociálnych partnerov a 8 zástupcov občianskej spoločnosti.
Plenárne zasadnutia konferencie, ktorým budú predsedať 3 spolupredsedovia výkonnej rady, sa budú konať v priestoroch EP v Štrasburgu vo všetkých úradných jazykoch Únie a budú sa vysielať naživo cez internet.

Delegácia EP

Delegáciu Európskeho parlamentu na plenárne zasadnutie konferencie tvorí 108 poslancov EP zo všetkých 7 politických skupín a spomedzi nezaradených poslancov. Medzi jej členmi je aj šesť zo siedmich parlamentných zástupcov a pozorovateľov vo výkonnej rade konferencie. Na čele delegácie je Guy Verhofstadt (Renew, BE). Zasadnutia delegácie sa konajú pred plenárnymi zasadnutiami konferencie a ich úlohou je pripravovať príspevky Parlamentu, a to už od ustanovujúceho plenárneho zasadnutia 18. a 19. júna 2021.

Viac o Konferencii o budúcnosti Európy

Vyjadrite svoj názor