O delegacji

108 posłów z wszystkich siedmiu grup politycznych oraz posłowie niezrzeszeni reprezentują Parlament Europejski w zgromadzeniu plenarnym Konferencji.

Czego dotyczy Konferencja?

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to pierwszy w historii otwarty dla wszystkich proces demokracji deliberatywnej. Dzięki niej wszyscy Europejczycy będą mogli wyrazić swoje oczekiwania wobec Europy i podzielić się pomysłami, które pomogą kształtować politykę Unii Europejskiej w przyszłości.
Parlament Europejski, Rada i Komisja zawarły porozumienie w jej sprawie we wspólnej deklaracji podpisanej 10 marca 2021 w Brukseli. Te trzy instytucje, których przewodniczący wspólnie przewodniczą Konferencji, zobowiązały się wysłuchać opinii Europejczyków i uwzględnić je w zaleceniach wysuwanych w ramach swych uprawnień. Wnioski z Konferencji mają być gotowe na wiosnę 2022 roku.
W imieniu wspólnego przewodnictwa prace Konferencji nadzoruje zarząd. Składa się on z przedstawicieli wszystkich trzech instytucji - mają oni równe prawa i wspólnie przewodniczą zarządowi. Przedstawiciele Konferencji Komisji do Spraw Europejskich (COSAC) uczestniczą we wszystkich posiedzeniach zarządu jako obserwatorzy. Na spotkania zapraszani są także przedstawiciele Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i partnerzy społeczni, również w charakterze obserwatorów.

Jak przebiegają prace Konferencji?

Konferencję oficjalnie zainaugurowano 9 maja 2021 roku podczas ceremonii w Parlamencie Europejskim w Strasburgu po przyjęciu przez zarząd jej regulaminu. 19 kwietnia uruchomiono wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji.
Platforma jest miejscem, w którym obywatele mogą zgłaszać propozycje, dzielić się pomysłami i porozumiewać się ze sobą w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Ich pomysły i sugestie będą zbierane i analizowane przez cały czas trwania Konferencji. Na platformie znajdują się również informacje na temat wydarzeń organizowanych w całej Europie przez osoby prywatne i organizacje, a także władze krajowe, regionalne i lokalne. Najważniejsze pomysły i zalecenia zgłoszone na platformie będą omawiane podczas spotkań europejskich paneli obywatelskich i podczas posiedzeń plenarnych.
Każdy z czterech europejskich paneli obywatelskich będzie składał się z 200 losowo wybranych obywateli. Będą oni dyskutować na różne tematy i wysuwać propozycje. Panele będą reprezentatywne dla ludności Unii pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku i pochodzenia społeczno-ekonomicznego.

Zgromadzenie plenarne Konferencji

Zgromadzenie plenarne Konferencji będzie omawiać zalecenia wysunięte przez panele krajowe i europejskie panele obywatelskie, a także propozycje zgromadzone na wielojęzycznej platformie cyfrowej, pogrupowane według tematów. Po przedstawieniu zaleceń i omówieniu ich z obywatelami, zgromadzenie plenarne przekaże je zarządowi w celu sporządzenia wniosków z Konferencji. Zarząd opracuje sprawozdanie we współpracy ze zgromadzeniem plenarnym i przy zachowaniu pełnej przejrzystości.
Zgromadzenie plenarne Konferencji obejmuje po 108 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, traktowanych równorzędnie przedstawicieli parlamentów krajowych i obywateli oraz 54 przedstawicieli Rady i 3 - Komisji Europejskiej. W obradach uczestniczyć też będzie po 18 przedstawicieli Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, po 6 wyłonionych w wyborach przedstawicieli władz regionalnych i władz lokalnych, 12 przedstawicieli partnerów społecznych oraz 8 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
Posiedzenia zgromadzenia plenarnego Konferencji, którym przewodniczyć będą trzej współprzewodniczący zarządu, będą odbywać się w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Będą prowadzone we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej i będą transmitowane na żywo w internecie.

Delegacja PE

W skład delegacji Parlamentu Europejskiego na zgromadzenie plenarne Konferencji wchodzi 108 posłów ze wszystkich siedmiu grup politycznych, a także posłowie niezrzeszeni. Jest wśród nich sześciu spośród siedmiu przedstawicieli i obserwatorów z ramienia Parlamentu, którzy zasiadają w zarządzie Konferencji. Na czele delegacji stoi Guy Verhofstadt (Renew, BE). Członkowie delegacji spotykają się przed posiedzeniami plenarnymi, aby przygotować stanowisko Parlamentu. Inauguracyjne posiedzenie plenarne odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2021 r.

Dowiedz się więcej o Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Zabierz głos