Over ons

108 EP-leden, uit alle zeven fracties en de niet-fractiegebonden leden, vertegenwoordigen het Europees Parlement in de plenaire vergadering van de conferentie.

Waar gaat de conferentie over?

De Conferentie over de toekomst van Europa is een open en inclusieve vorm van Europese democratie. Europese burgers kunnen hun verwachtingen en ideeën over Europa delen en voorstellen doen om richting te geven aan het EU-beleid van de toekomst.
Op 10 maart 2021 ondertekenden het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie in Brussel een gezamenlijke verklaring. De voorzitters van elk van deze instellingen vormen het gezamenlijke voorzitterschap van de conferentie. In hun verklaring hebben de drie instellingen beloofd naar de Europese burgers te zullen luisteren en, in het kader van hun bevoegdheden, snel werk te maken van de gedane aanbevelingen. De conclusies van de conferentie zullen naar verwachting in het voorjaar van 2022 worden opgesteld.
De werkzaamheden van de conferentie staan onder toezicht van een raad van bestuur, die optreedt in naam van het gezamenlijke voorzitterschap. De drie instellingen zijn daarin op gelijke voet vertegenwoordigd en bekleden samen het voorzitterschap. COSAC-afgevaardigden van de nationale parlementen treden op als waarnemers bij alle vergaderingen. Ook vertegenwoordigers van het Europees Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de sociale partners kunnen als waarnemers deelnemen.

Hoe de conferentie in elkaar zit

De conferentie is officieel van start gegaan op 9 mei 2021. De ceremonie in het Europees Parlement in Straatsburg vond plaats nadat de raad van bestuur het reglement van orde had vastgesteld. Reeds daarvoor op 19 april, werd het meertalig digitaal platform van de conferentie opgezet.Het platform biedt burgers de kans om online voorstellen in te dienen, ideeën te delen en in de 24 officiële EU-talen met elkaar van gedachten te wisselen. Hun bijdragen worden tijdens de duur van de conferentie verzameld, geanalyseerd en gemonitord. Op het platform vindt u ook evenementen, georganiseerd door personen, organisaties en nationale, regionale en lokale overheden in Europa. De belangrijkste ideeën en aanbevelingen op het platform worden gebruikt als input voor de andere twee componenten van de conferentie: de Europese burgerpanels en de plenaire vergadering.
De vier Europese burgerpanels zullen elk bestaan uit 200 willekeurig geselecteerde burgers, die verschillende onderwerpen zullen bespreken en hun voorstellen kenbaar zullen maken. De panels zullen een afspiegeling zijn van de verscheidenheid van de Europese bevolking correct voor wat betreft geografische afkomst, geslacht, leeftijd en sociaal-economische achtergrond.

Plenaire vergadering van de conferentie

Tijdens de plenaire vergadering van de conferentie worden de aanbevelingen van de nationale en Europese burgerpanels en de input van het meertalig digitaal platform per thema esproken met de burgers, die deze aanbevelingen presenteren. Daarna dient de plenaire vergadering haar voorstellen in bij de raad van bestuur. Die zet de conclusies van de conferentie om in een verslag, op transparante wijze en in overleg met de plenaire vergadering.
De plenaire vergadering van de conferentie is samengesteld uit 108 vertegenwoordigers van het Europees Parlement, 54 van de Raad, 3 van de Europese Commissie, 108 van de nationale parlementen, op basis van gelijkwaardigheid, en 108 burgers. Ook 18 vertegenwoordigers van het Comité van de Regio's en 18 van het Economisch en Sociaal Comité, 6 gekozen vertegenwoordigers van regionale overheden en 6 gekozen vertegenwoordigers van lokale overheden, 12 vertegenwoordigers van de sociale partners en 8 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld zullen deelnemen aan de vergadering.
De plenaire vergaderingen worden voorgezeten door de drie medevoorzitters van de raad van bestuur. Ze zullen plaatsvinden in de gebouwen van het EP in Straatsburg, in alle officiële talen van de Unie. Bovendien zullen ze via streaming live te volgen zijn.

EP-delegatie

De delegatie van het Europees Parlement bij de plenaire vergadering van de conferentie bestaat uit 108 Parlementsleden, zowel niet-fractiegebonden leden als leden uit alle zeven fracties. Zes van hen zijn vertegenwoordigers of waarnemers van het Parlement in de raad van bestuur van de conferentie. De delegatie wordt geleid door Guy Verhofstadt (Renew, BE). De vergaderingen van de delegatie vinden plaats vóór de plenaire vergaderingen van de conferentie om de bijdrage van het Parlement voor te bereiden, te beginnen met de eerste plenaire vergadering op 18 en 19 juni 2021.

Lees meer over de Conferentie over de toekomst van Europa

Laat van je horen