Pamatinformācija

108 Eiropas Parlamenta deputāti -- no visām septiņām politiskajām grupām un pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti -- pārstāv Eiropas Parlamentu konferences plenārsēdē.

Par ko ir šī konference?

Konference par Eiropas nākotni ir vēl nepieredzēts atvērts un iekļaujošs deliberatīvās demokrātijas pasākums. Tajā Eiropas iedzīvotāji var dalīties savās gaidās un idejās par Eiropu un izteikt priekšlikumus, kas var palīdzēt pilnveidot ES turpmāko politiku.
Par konferences norisi vienojās Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija, 2021. gada 10. martā Briselē parakstot kopīgu deklarāciju. Šīs trīs iestādes, kuru priekšsēdētāji veido kopīgo prezidentūru, ir apņēmušās uzklausīt Eiropas iedzīvotājus un savas kompetences robežās nekavējoties ņemt vērā iedzīvotāju sniegtos ieteikumus. Sagaidāms, ka līdz 2022. gada pavasarim konference nāks klajā ar secinājumiem par tajā izskatītajiem jautājumiem.
Konferences darbu kopīgās prezidentūras vārdā pārrauga valde. Tās sastāvā ir minēto trīs iestāžu pārstāvji, kuri ar līdzvērtīgām pilnvarām kopīgi vada konferenci. Visās valdes sanāksmēs kā novērotāji piedalās Eiropas lietu komiteju konferences pārstāvji no ES valstu parlamentiem. Kā novērotāji ir uzaicināti arī Eiropas Reģionu komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un sociālo partneru pārstāvji.

Konferences darbība

Konference tika oficiāli atklāta 2021. gada 9. maijā ceremonijā, kas norisinājās Eiropas Parlamenta mītnē Strasbūrā, pēc tam kad valde bija pieņēmusi konferences reglamentu. Nedaudz agrāk, proti, 19. aprīlī, tika atklāta konferences daudzvalodu digitālā platforma.
Šajā platformā iedzīvotāji var tiešsaistē iesniegt priekšlikumus, dalīties idejām un sazināties ES 24 oficiālajās valodās. Iedzīvotāju sniegtie priekšlikumi un idejas konferences gaitā tiks apkopoti, analizēti un izskatīti. Platforma arī sniedz pārskatu pār pasākumiem, ko rīko cilvēki un organizācijas, kā arī valstu, reģionālās un vietējās iestādes visā Eiropā. Platformā sniegtās galvenās idejas un ieteikumi tiks apspriesti divos citos konferences pasākumos -- Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un konferences plenārsēdē.
Katrā no kopumā četrām Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām piedalīsies 200 nejauši izvēlēti iedzīvotāji, kuri apspriedīs dažādus tematus un sniegs priekšlikumus. Paneļdiskusijas būs reprezentatīvas ES iedzīvotāju ģeogrāfiskās izcelsmes, dzimuma, vecuma un sociālekonomiskās izcelsmes ziņā.

Konferences plenārsēde

Konferences plenārsēde apspriedīs ieteikumus no valstu un Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām un idejas un priekšlikumus no daudzvalodu digitālās platformas, grupējot visu pa tēmām. Pēc tam kad iedzīvotāji būs izteikuši un apsprieduši šos ieteikumus, plenārsēde valdei iesniegs priekšlikumus par konferences secinājumiem. Valde sagatavos ziņojumu, aktīvi sadarbojoties ar plenārsēdi un nodrošinot tai visu informāciju.
Konferences plenārsēdes sastāvā ir 108 Eiropas Parlamenta pārstāvji, 54 ES Padomes pārstāvji un 3 Eiropas Komisijas pārstāvji, 108 pārstāvji no visu dalībvalstu parlamentiem ar līdztiesīgām pilnvarām un 108 ES iedzīvotāji. Piedalīsies arī 18 pārstāvji no Reģionu komitejas, 18 pārstāvji no Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, 6 ievēlēti reģionālo iestāžu pārstāvji, 6 ievēlēti vietējo pašvaldību pārstāvji, 12 sociālo partneru pārstāvji un 8 pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.
Konferences plenārsēdes sanāksmes, ko vadīs valdes trīs līdzpriekšsēdētāji, notiks EP telpās Strasbūrā. Tās būs pieejamas visās ES oficiālajās valodās un tiks straumētas tiešraidē.

EP delegācija

Eiropas Parlamenta delegāciju konferences plenārsēdē veido 108 EP deputāti, kas pārstāv visas septiņas politiskās grupas un pie politiskajām grupām nepiederošos deputātus. Delegācijas locekļu vidū ir seši no septiņiem Parlamenta deputātiem, kuri darbojas kā pārstāvji vai novērotāji konferences valdē. Delegāciju vada Gijs Verhofštats ("Renew Europe", Beļģija). Delegācija pulcējas sanāksmēs pirms konferences plenārsēdēm - sākot ar atklāšanas plenārsēdi, kas norisinājās 2021. gada 18. un 19. jūnijā, - lai sagatavotu Parlamenta ieguldījumu plenārsēžu darbā.

Uzziniet vairāk par konferenci par Eiropas nākotni

Ko domā Tu?