Darbo grupės

Įvadas

Sukurtos devynios teminės darbo grupės, vykdančios parengiamąjį su Konferencijos plenarine sesija susijusį darbą.

Jų sudėtis proporcingai atspindi įvairių plenariniame posėdyje dalyvaujančių Konferencijos grupių sudėtį. Darbo grupės padeda parengti plenarinio posėdžio diskusijas ir pasiūlymus pagal nacionalinių ir Europos piliečių forumų rekomendacijas ir daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje pateikiamas idėjas, laikydamosi Bendroje deklaracijoje ir Darbo tvarkos taisyklėse nustatytų kriterijų.

Darbo grupės aptaria įvairius pasiūlymus ir rekomendacijas ir dirbs remdamosi bendru įvairių Konferencijos sudėtinių grupių sutarimu. Kiekvienos darbo grupės pirmininkas kartu su Europos piliečių forumų atstovu spaudai grupėje pristatys rezultatus plenarinėje sesijoje. Plenarinėje sesijoje svarstomi pasiūlymai ir dėl jų balsuojama. Šie pasiūlymai bus Vykdomajai valdybai skirtų galutinių rekomendacijų dalis.

Bendras Konferencijos sekretoriatas, vadovaujamas pirmininko ir konsultuodamasis su kiekvienos darbo grupės nariais, parengs darbo grupių protokolo santrauką.

Daugiau informacijos apie Konferencijos darbo grupes galima rasti čia: Darbo grupės. Statutas.