Apie

Europos Parlamentui Konferencijos plenarinėje sesijoje atstovauja 108 EP nariai iš visų 7 frakcijų ir nepriklausomų narių grupės.

Kas yra ši Konferencija?

Konferencija dėl Europos ateities yra atvira ir įtrauki patariamosios demokratijos išraiška. Toks renginys vyksta pirmą kartą. Ji suteikia galimybę europiečiams dalytis savo lūkesčiais ir idėjomis dėl Europos bei teikti pasiūlymus dėl būsimos ES politikos.
Dėl jos 2021 m. kovo 10 d. Briuselyje pasirašytoje bendroje deklaracijoje susitarė Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija. Šios trys institucijos, kurių pirmininkai yra Konferencijos bendrapirmininkiai, įsipareigojo išklausyti Europos piliečius ir savo įgaliojimų srityse ilgai nedelsiant įgyvendinti pateiktas rekomendacijas. Tikimasi, kad Konferencija savo išvadas pateiks iki 2022 m. pavasario.
Konferencijos darbą jos bendrapirmininkių vardu prižiūrės Vykdomoji valdyba. Ją sudaro vienodas teises turintys trijų institucijų atstovai, taip pat jai bus užtikrintas bendras pirmininkavimas. Visuose valdybos susitikimuose dalyvaus COSAC atstovai iš ES nacionalinių parlamentų. Stebėtojų teisėmis dalyvauti taip pat kviečiami Europos regionų komiteto, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei socialinių partnerių atstovai.

Kaip Konferencija veikia?

Konferencija oficialiai prasidėjo 2021 m. gegužės 9 d. per Europos Parlamente, Strasbūre, surengtą ceremoniją po to, kai Vykdomoji valdyba patvirtino Darbo tvarkos taisykles. O prieš oficialią Konferencijos pradžią, balandžio 19 d., pradėjo veikti Konferencijai skirta daugiakalbė skaitmeninė platforma.
Naudodami šią platformą piliečiai gali internetu teikti pasiūlymus, dalytis idėjomis ir bendrauti 24 oficialiosiomis ES kalbomis. Šios idėjos bus renkamos, analizuojamos ir skelbiamos Konferencijoje. Šioje platformoje taip pat pristatomi įvairių asmenų ir organizacijų, taip pat nacionalinių, regioninių bei vietos valdžios institucijų visoje Europoje rengiami renginiai. Pagrindinės platformoje pateiktos idėjos ir rekomendacijos bus panaudotos kaip indėlis kitoms dviem Konferencijos dalims - Europos piliečių forumams ir plenarinei sesijai.
Kiekvieną iš 4 Europos piliečių forumų sudarys 200 atsitiktinai atrinktų piliečių, kurie tarsis įvairiomis temomis ir teiks savo pasiūlymus. Šiuose forumuose ES gyventojams bus atstovaujama geografinės kilmės, lyties, amžiaus bei socialinės ir ekonominės padėties požiūriu.

Konferencijos plenarinė sesija

Konferencijos plenarinėje sesijoje bus aptariamos Europos piliečių forumų rekomendacijos ir per daugiakalbę skaitmeninę platformą gauti pasiūlymai. Visa tai bus suskirstyta pagal temas. Po to, kai šias rekomendacijas pristatys ir aptars piliečiai, plenarinėje sesijoje Vykdomajai valdybai bus pateikti pasiūlymai dėl Konferencijos išvadų. Vykdomoji valdyba skaidriai ir betarpiškai bendradarbiaudama su plenarine sesija parengs ataskaitą.
Konferencijos plenarinėje sesijoje lygiomis teisėmis dalyvauja 108 Europos Parlamento, 54 Tarybos, 3 Europos Komisijos ir 108 nacionalinių parlamentų atstovai, taip pat 108 piliečiai. Joje taip pat dalyvaus 18 Regionų komiteto ir 18 Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovų, 6 išrinkti regionų valdžios institucijų atstovai ir 6 išrinkti vietos valdžios institucijų atstovai, 12 socialinių partnerių atstovų ir 8 pilietinės visuomenės atstovai.
Konferencijos plenarinės sesijos posėdžiai, kuriems pirmininkaus trys Vykdomosios valdybos bendrapirmininkiai, vyks EP patalpose Strasbūre visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir bus tiesiogiai transliuojami internetu.

EP delegacija

Europos Parlamento delegaciją Konferencijos plenarinėje sesijoje sudaro 108 EP nariai iš visų 7 frakcijų ir nepriklausomų narių grupės. Į ją taip pat įtraukti 6 iš 7 Parlamento atstovų ir stebėtojų Konferencijos vykdomojoje valdyboje. Delegacijai vadovauja Guy Verhofstadt (frakcija „Renew Europe", Belgija). Delegacijos posėdžiai vyksta prieš Konferencijos plenarines sesijas. Šiuose posėdžiuose bus rengiamas Parlamento indėlis, pradedant nuo 2021 m. birželio 18-19 d. steigiamosios plenarinės sesijos.

Sužinokite daugiau apie Konferenciją dėl Europos ateities

Išsakyk savo nuomonę