Maidir linne

Tá 108 bhFeisire (as measc na seacht ngrúpa pholaitiúla agus na bhFeisirí neamhcheangailte) ina n-ionadaithe ar Pharlaimint na hEorpa ag Cruinnithe Iomlánacha na Comhdhála.

Cad atá i gceist leis an gComhdháil?

Is éard atá sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ná deis oscailte agus chuimsitheach chun an daonlathas dioscúrsach a chleachtadh ar leibhéal nach bhfacthas riamh roimhe seo. Beidh muintir na hEorpa in ann a léiriú céard leis a bhfuil siad ag súil ón Eoraip, chomh maith lena gcuid smaointe ina leith sin a roinnt agus moltaí a dhéanamh a bheadh mar threoir do bheartais AE amach anseo.
Chomhaontaigh Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach go mbeadh an Chomhdháil seo ann agus cuireadh an méid sin in iúl i ndearbhú comhpháirteach a síníodh sa Bhruiséil an 10 Márta 2021. Tá sé geallta ag na trí institiúid, arb iad a n-uachtaráin a comhdhéanann an Uachtaránacht Chomhpháirteach, go n-éistfidh siad lena bhfuil le rá ag muintir na hEorpa agus, de réir mar is féidir leo laistigh dá réimsí gníomhaíochta, go ndéanfaidh siad beart go mear bunaithe ar na moltaí. Meastar go mbeidh na conclúidí ón gComhdháil curtha i dtoll a chéile faoi Earrach na bliana 2022.
Déanann Bord Feidhmiúcháin, thar ceann na hUachtaránachta Comhpháirtí, formhaoirseacht ar obair na Comhdhála. Tá an Bord sin comhdhéanta den líon céanna ionadaithe ó na trí institiúid. Tá cathaoirleacht an Bhoird, ar bhonn comhpháirteach, ag na trí institiúid sin freisin. Bíonn ionadaithe COSAC (ó Pharlaimintí Náisiúnta an Aontais Eorpaigh) i láthair mar bhreathnóirí ag gach cruinniú den Bhord. Tugtar cuireadh d'ionadaithe ó Choiste Eorpach na Réigiún, ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ó na comhpháirtithe sóisialta páirt a ghlacadh freisin mar bhreathnóirí.

An chaoi a n-oibríonn an Chomhdháil

Rinneadh an Chomhdháil a sheoladh go hoifigiúil an 9 Bealtaine 2021 ag searmanas i bParlaimint na hEorpa in Strasbourg tar éis Rialacha Nós Imeachta na Comhdhála a bheith glactha ag an mBord Feidhmiúcháin. Bhí Ardán Digiteach Ilteangach na Comhdhála seolta roimhe sin i.e. an 19 Aibreán.
Is é an t-ardán sin an áit inar féidir le saoránaigh a gcuid moltaí a chur isteach ar líne, smaointe a chomhroinnt agus idirghníomhú in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais. I gcaitheamh thréimhse na Comhdhála, coinneofar súil ar gach rud a chuirfear suas ar an Ardán agus déanfar an t-ábhar sin a bhailiú agus a iniúchadh. Tá roinn ar leith ar an Ardán freisin ina dtugtar le chéile imeachtaí atá á dtionól ag daoine agus eagraíochtaí, chomh maith le húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ar fud na hEorpa. Bainfear úsáid as na príomhsmaointe agus na promh-mholtaí ón Ardán mar ionchur do dhá chomhchuid eile den Chomhdháil i.e. na Painéil Saoránach Eorpach agus na Cruinnithe Iomlánacha.
Beidh gach ceann de na ceithre Phainéal Saoránach Eorpach comhdhéanta de 200 saoránach (arna roghnú go randamach) agus pléifidh na painéil sin topaicí éagsúla agus cuirfidh siad ar aghaidh na moltaí a bheidh acu. Beidh na painéil ionadaíoch ar dhaonra an Aontais a mhéid a bhaineann le bunadh geografach, inscne, aois agus cúlra socheacnamaíoch.

Cruinnithe Iomlánacha na Comhdhála

I gCruinnithe Iomlánacha na Comhdhála, déanfar díospóireacht agus plé ar na moltaí ó na Painéil Náisiúnta agus ó na Painéil Saoránach Eorpach, chomh maith leis an méid a bhaileofar ón Ardán Digiteach Ilteangach. Is de réir téamaí a dhéanfar an dioscúrsa sin. Tar éis do na moltaí sin a bheith curtha i láthair ag na saoránaigh, agus iad pléite leo, déanfar na moltaí a éireoidh as na Cruinnithe Iomlánacha a chur ar aghaidh chuig an mBord Feidhmiúcháin ar mhaithe leis na conclúidí ón gComhdháil a chur i dtoll a chéile. Déanfaidh an Bord Feidhmiúcháin ansin tuarascáil a tharraingt suas agus é ag comhoibriú go hiomlán leis na comhaltaí sna Cruinnithe Iomlánacha agus le lán-trédhearcacht ina leith.
Beidh 108 n-ionadaí ó Pharlaimint na hEorpa, 54 ionadaí ón gComhairle, 3 ionadaí ón gCoimisiún Eorpach, 108 n-ionadaí ó na parlaimintí náisiúnta agus iad ar comhchéim, agus 108 saoránach ag Seisiún Iomlánach na Comhdhála. Beidh 18 n-ionadaí ó Choiste na Réigiún, 18 n-ionadaí ón gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, 6 ionadaí tofa ó údaráis réigiúnacha agus 6 ionadaí tofa ó údaráis áitiúla, 12 ionadaí ó na comhpháirtithe sóisialta agus 8 n-ionadaí ón tsochaí shibhialta rannpháirteach freisin.
Is in áitreabh Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg a thionólfar na Cruinnithe Iomlánacha, faoi chathaoirleacht na dtrí Chomhchathaoirleach ar an mBord Feidhmiúcháin. Clúdófar gach teanga oifigiúil de chuid an Aontais sna cruinnithe agus déanfar iad a bheoshruthú.

Toscaireacht Pharlaimint na hEorp

Tá Toscaireacht Pharlaimint na hEorpa chuig Cruinnithe Iomlánacha na Comhdhála comhdhéanta de 108 Feisire Eorpach as measc na seacht ngrúpa pholaitiúla agus na bhFeisirí Neamhcheangailte. Áirítear air sin seisear as an seachtar ionadaithe agus breathnóirí chuig Bord Feidhmiúcháin na Comhdhála, agus is é Guy Verhofstadt (Renew, BE) an cathaoirleach. Bíonn a cuid cruinnithe ag an Toscaireacht sula mbíonn Cruinnithe Iomlánacha na Comhdhála ann ionas go bhféadfar rannchuidiú na Parlaiminte a ullmhú, ag tosú ón gcéad Chruinniú Iomlánach an 18-19 Meitheamh 2021.

Faigh amach faoin gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Cuir do thuairim chun tosaigh