Teave

Euroopa Parlamenti esindavad konverentsi täiskogul kokku 108 parlamendiliiget, kes on pärit kõigist seitsmest fraktsioonist ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete seast.

Mis on konverentsi eesmärk?

Euroopa tuleviku konverents on avatud ja kaasav aruteludemokraatia ettevõtmine, mille taolist ei ole varem korraldatud. Konverents võimaldab eurooplastel jagada oma ootusi ja ideid seoses Euroopaga ning sõnastada ettepanekuid, mis aitaksid suunata ELi poliitikat.
Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon leppisid Euroopa tuleviku konverentsi korraldamises kokku 10. märtsil 2021 Brüsselis allkirjastatud ühisavalduses. Kolm institutsiooni, mille juhid moodustavad ühise eestseisuse, on võtnud endale kohustuse eurooplased ära kuulata ja lubanud võtta saadud soovituste põhjal oma pädevuse piires järelmeetmed. Konverents peaks järeldusteni jõudma 2022. aasta kevadel.
Konverentsi tööd juhib konverentsi kaasesimeeste nimel juhatus, kuhu kuuluvad ja mida juhivad võrdsetel alustel kolme institutsiooni esindajad. Liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide liikmed osalevad vaatlejatena kõigil juhatuse koosolekutel. Vaatlejatena on kutsutud osalema ka Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning sotsiaalpartnerite esindajad.

Kuidas konverents töötab?

Konverents avati ametlikult 9. mail 2021 Euroopa Parlamendis Strasbourgis toimunud tseremoonial pärast seda, kui juhatus oli vastu võtnud konverentsi kodukorra. Sellele eelnes 19. aprillil konverentsi mitmekeelse digitaalse platvormi avamine.
Kodanikud saavad veebipõhisel platvormil esitada oma ettepanekuid, jagada ideid ja suhelda omavahel ELi 24 ametlikus keeles. Tehtud ettepanekuid kogutakse ja analüüsitakse kogu konverentsi jooksul. Samuti koondab platvorm inimeste ja organisatsioonide, aga ka riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste korraldatud Euroopa tuleviku konverentsi üritusi üle kogu Euroopa. Platvormil kõige enam kõlama jäänud ideed ja soovitused esitatakse konverentsi Euroopa kodanike paneelaruteludele ja täiskogu istungile.
Igal neljast Euroopa kodanike paneelarutelust osaleb 200 juhuslikult valitud kodanikku, kes arutavad eri teemasid ja esitavad oma ettepanekud. Paneelaruteludel osalejad esindavad ELi elanikkonda geograafilise päritolu, soo, vanuse ja sotsiaal-majandusliku tausta poolest.

Konverentsi täiskogu

Konverentsi täiskogu arutab riiklike ja Euroopa kodanike paneelarutelude soovitusi ning mitmekeelse digiplatvormi raames kogutud arvamusi teemade kaupa. Pärast seda, kui kodanikud on täiskogule oma soovitused esitanud ja neid on arutatud, esitab täiskogu juhatusele oma ettepanekud konverentsi järelduste kohta. Juhatus koostab täielikus koostöös täiskoguga ning täiesti läbipaistvalt konverentsi aruande.
Konverentsi täiskogu koosneb 108 Euroopa Parlamendi esindajast, 54 Euroopa Liidu Nõukogu esindajast, kolmest Euroopa Komisjoni esindajast, 108 liikmesriikide parlamentide esindajast võrdsel alusel ja 108 kodanikust. Samuti osaleb 18 Regioonide Komitee ning 18 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindajat, kaheksa sotsiaalpartnerite ja kaheksa kodanikuühiskonna esindajat.
Konverentsi täiskogu istungeid juhatavad juhatuse kolm kaasesimeest. Istungid toimuvad Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ja neid kantakse otse üle.

Euroopa Parlamendi delegatsioon

Konverentsi täiskogul osalevasse Euroopa Parlamendi delegatsiooni kuulub 108 parlamendiliiget. Esindatud on kõik seitse fraktsiooni ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed. Delegaatide hulka loetakse ka konverentsi juhatusse kuuluvad liikmed ja vaatlejad ning delegatsiooni juhib Guy Verhofstadt (Renew, Belgia). Delegatsioon koordineerib parlamendi osalemist konverentsil ja korraldab selleks regulaarseid ettevalmistuskoosolekuid. Esimene konverentsi täiskogu istung toimus 18.-19. juunil 2021.

Euroopa tuleviku konverentsist lähemalt

Ütle sõna sekka