Informace

Na plenárním zasedání Konference bude Evropský parlament zastupovat 108 poslanců ze všech 7 politických skupin, včetně nezařazených poslanců.

O čem Konference je?

Konference o budoucnosti Evropy je vůbec první Konference svého druhu. Bude probíhat otevřeným a inkluzivním způsobem v duchu tzv. deliberativní demokracie - evropští občané na ní mohou sdílet své nápady a očekávání a formulovat návrhy, které přispějí při rozhodování o dalším vývoji politik EU.
Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise se na podobě Konference dohodly ve společném prohlášení, které bylo podepsáno dne 10. března 2021 v Bruselu. Všechny tři orgány, jejichž předsedové se ujali společného předsednictví Konference, přislíbily, že budou Evropanům naslouchat a v rámci svých pravomocí rychle reagovat na jejich doporučení. Konference by ke svým závěrům měla dospět do jara 2022.
Na její činnost dohlíží jménem společného předsednictví výkonná rada. Skládá se ze zástupců všech tří orgánů, kteří jsou rovnoprávní, a také její předsednictví zajišťují orgány společně. Jako pozorovatelé se všech zasedání rady účastní i zástupci národních parlamentů. Pozorovatelskou funkci mají také zástupci Evropského výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru a sociální partneři.

Jak Konference funguje

Konference byla oficiálně zahájena dne 9. května 2021 slavnostním ceremoniálem v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Už od 19. dubna však funguje vícejazyčná digitální platforma Konference, kde mohou občané předkládat návrhy online, sdílet nápady a komunikovat spolu ve 24 úředních jazycích EU. Jejich příspěvky jsou v průběhu Konference shromažďovány, analyzovány a monitorovány. Platforma rovněž informuje o akcích pořádaných občany, organizacemi i vnitrostátními, regionálními a místními orgány po celé Evropě. Hlavní myšlenky a doporučení, které na platformě zazní, budou využity jako podklad pro další dvě složky Konference, panelové diskuse evropských občanů a plenární zasedání.
Čtyři panelové diskuse evropských občanů se budou skládat z 200 náhodně vybraných občanů, kteří budou diskutovat o různých tématech a předkládat své návrhy. Složení panelů bude reprezentativní, pokud jde o zeměpisný původ, pohlaví, věk a socioekonomické zázemí.

Plenární zasedání Konference

Doporučení od vnitrostátních a evropských občanských panelů a příspěvky z vícejazyčné digitální platformy rozřazené podle témat budou prezentovány a projednány na plenárním zasedání Konference. Plénum pak formuluje návrhy závěrů Konference a předloží je výkonné radě, která o nich vypracuje zprávu. Výkonná rada přitom musí s plenárním zasedáním plně spolupracovat a postupovat zcela transparentně.
Plenární zasedání Konference se skládá ze 108 zástupců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady, 3 zástupců Evropské komise, 108 zástupců všech vnitrostátních parlamentů, které mají rovnocenné zastoupení, a ze 108 občanů. Účastní se jej také 18 zástupců Výboru regionů a 18 zástupců Hospodářského a sociálního výboru, 6 volených zástupců regionálních orgánů a 6 volených zástupců místních orgánů, 12 zástupců z řad sociálních partnerů a 8 zástupců občanské společnosti.
Zasedáním budou předsedat 3 spolupředsedové výkonné rady. Budou se konat ve všech úředních jazycích Unie a budou vysílány živě z Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Delegace EP

Delegace Evropského parlamentu na plenárním zasedání konference se skládá ze 108 poslanců ze všech 7 politických skupin a nezařazených poslanců. Zahrnuje 6 z celkem 7 zástupců a pozorovatelů Parlamentu ve výkonné radě konference a vede ji Guy Verhofstadt (Renew, BE). Před plenárními zasedáními pořádá delegace schůze, na kterých připravuje příspěvky Parlamentu, a to počínaje ustavujícím plenárním zasedáním, které se konalo ve dnech 18.-19. června 2021.

Zjistěte více o Konferenci o budoucnosti Evropy

Vyjádřete svůj názor