Работни групи

Увод

За подготовката на работата на пленарните заседания на конференцията са създадени девет тематични работни групи.

Членството в тях е пропорционално на различните компоненти в рамките на пленарните заседания. Работните групи осигуряват принос за подготовката на дебатите и предложенията в рамките на пленарните заседания въз основа на препоръките от националните и европейските граждански панели и мненията, подадени на многоезичната цифрова платформа, в съответствие с параметрите на Съвместната декларация и роцедурния правилник.

Работните групи ще обсъждат различните мнения и препоръки и ще работят въз основа на консенсус по различните компоненти. Председателят на всяка работна група, заедно с говорителя на европейските граждански панели в групата ще представят резултатите на пленарните заседания. След това на пленарните заседания се обсъждат и гласуват предложенията, които ще бъдат част от окончателните препоръки до Изпълнителния съвет.

Общият секретариат на конференцията ще изготвя обобщени протоколи от заседанията на работните групи под ръководството на председателя и след консултация с членовете на всяка работна група.
Допълнителна информация относно работните групи на конференцията се съдържа на: Работни групи - Мандат.