Същност

Общо 108 членове на ЕП от всичките 7 политически групи и от независимите членове на ЕП представляват Европейския парламент на пленарната сесия. Делегацията е водена от Ги Верхофстад.

Какво представлява Конференцията?

Конференцията за бъдещето на Европа представлява безпрецедентнo, откритo и приобщаващo упражнение по съвещателна демокрация. Тя дава възможност на европейците да споделят своите очаквания и идеи за Европа, както и да направят предложения, които ще бъдат взети под внимание в бъдещата политика на ЕС.Това намерение беше потвърдено с обща декларация на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, подписана на 10 март 2021 г. в Брюксел. Трите институции, чиито председатели формират т.нар. съвместно председателство, се ангажираха да изслушат европейците и да предприемат бързи последващи действия в рамките на своята сфера на компетентност във връзка с направените препоръки. Очаква се заключенията от Конференцията да бъдат готови до пролетта на 2022 г.За работата на Конференцията се грижи изпълнителен съвет, който действа от името на съвместното председателство. Той се състои от равнопоставени представители на трите институции и се председателства съвместно от тях. Представители на комисиите по европейски върпроси в националните парламенти на държавите от ЕС участват като наблюдатели във всички заседания на изпълнителния съвет. Представители на Европейския комитет на регионите, Европейския икономически и социален комитет и социалните партньори също са поканени като наблюдатели.

Как работи Конференцията?

Конференцията започна официално на 9 май 2021 г. с церемония в Европейския парламент в Страсбург след приемането на нейния правилник за дейността от изпълнителния съвет. Преди това - на 19 април, беше пусната в действие многоезичната цифрова платформа на Конференцията.Платформата е мястото, на което гражданите могат да правят предложения онлайн, да споделят идеи и да общуват на 24-те официални езика на ЕС. Тези предложения ще бъдат събирани, анализирани и проследявани в хода на Конференцията. Платформата включва и прояви, организирани от граждани и организации, както и от национални, регионални и местни органи в цяла Европа. Основните идеи и препоръки от платформата ще бъдат използвани и за другите два компонента на Конференцията - европейските граждански съвети (панели) и пленарната сесия.В четирите европейски граждански съвета ще участват около 200 европейци, избрани на случаен принцип, които ще обсъждат различни теми и ще представят своите предложения. Панелите ще бъдат представителни за населението на ЕС от гледна точка на географския произход, пол, възраст и социално-икономическо положение.

Пленарна сесия на Конференцията

На пленарната сесия на Конференцията ще бъдат разглеждани и обсъждани препоръките на националните и европейските граждански съвети, както и мненията от многоезичната цифрова платформа, обобщени по теми. След като тези препоръки бъдат представени и обсъдени с гражданите, пленарната сесия ще изпрати на изпълнителния съвет своите предложения за заключения от Конференцията. Той от своя страна ще изготви доклад при пълна прозрачност и в тясно сътрудничество с пленарната сесия.
Пленарната сесия на Конференцията включва 108 представители на Европейския парламент, 54 представители на Съвета, трима представители на Европейската комисия, 108 представители на националните парламенти на равни начала и 108 граждани. Ще вземат участие и 18 представители на Комитета на регионите и 18 представители на Икономическия и социален комитет, 6 представители на изборни длъжности в регионалните власти и 6 представители на изборни длъжности в местните власти, 12 представители на социалните партньори и 8 представители на гражданското общество.
Заседанията на пленарната сесия на Конференцията, които ще бъдат председателствани от тримата съпредседатели на изпълнителния съвет, ще се провеждат в сградата на ЕП в Страсбург на всички официални езици на Съюза и ще бъдат предавани на живо.

Делегация на ЕП

Делегацията на Европейския парламент на пленарното заседание на Конференцията се състои от 108 членове на ЕП от всички 7 политически групи и независими членове. В нея участват 6 от общо 7-те представители и наблюдатели на Парламента в Изпълнителния съвет на Конференцията. Начело на Делегацията е Ги Верхофстад (Renew, Белгия). Делегатите се срещат преди пленарните заседания на Конференцията, за да подготвят приноса на Парламента, включително и за учредителното пленарно заседание на 18--19 юни 2021 г.

Научете повече за Конференцията за бъдещето на Европа

Изрази мнението си